22_lu_nan_museu_berardo.jpg

Lu Nan, Mental Hospital, Guizhou, 1990
Lu Nan